نقشه ها ::سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی
   

 

نقشه ها

 

 

 
 
 
 
 
     
 
جهت مشاهده نقشه مورد نظر از کلید های کوچک نمائی و بزرگ نمائی استفاده نمائید
 

بزرگ نمائی | معمولی | کوچک نمائی

نقشه راههای استان

بزرگ نمائی | معمولی | کوچک نمائی

نقشه تقسیمات شهرستانی

     
 

بزرگ نمائی | معمولی | کوچک نمائی

میزان مس خاک های زراعی استان

بزرگ نمائی | معمولی | کوچک نمائی

میزان شوری خاک های زراعی استان

     
 

بزرگ نمائی | معمولی | کوچک نمائی

میزان آهن خاک های زراعی استان

بزرگ نمائی | معمولی | کوچک نمائی

میزان پتاسیم خاک های زراعی استان

     
 

بزرگ نمائی | معمولی | کوچک نمائی

میزان منگنز خاک های زراعی استان

بزرگ نمائی | معمولی | کوچک نمائی

میزان مواد آلی خاک های زراعی استان

     
 

بزرگ نمائی | معمولی | کوچک نمائی

میزان فسفر خاک های زراعی استان

بزرگ نمائی | معمولی | کوچک نمائی

میزان اسیدیته خاک های زراعی استان

     
   

بزرگ نمائی | معمولی | کوچک نمائی

میزان روی خاک های زراعی استان

     
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی