سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی :: اهداف سازمان

 

 

 

اهداف و وظایف سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

 

   
   

۱ـ تعيين سياستها و خط مشیهاى بهره بردارى از زمين و تنظيم الگوهاى کشت متناسب با شرايط اقليمى مناطق مختلف کشور .
۲ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور فراهم آوردن امکانات استفاده تسهيلات
اعتبارى بانک کشاورزى و ساير منابع در جهت افزايش توليد محصولات کشاورزى.
۳ـ تنظيم و اجراى برنامه هاى مربوط به بهبود و افزايش توليد محصولات کشاورزى در چارچوب برنامه هاى عمرانى، توسعه اقتصادى و سياستها و خط مشى هاى دولت
۴- انجام
تحقيقات علمى و اقتصادى در زمينه هاى مختلف کشاورزى و انتشار نتايج حاصل از آن .
۵ـ انجام بررسيهاى لازم در سطح روستاها به منظور تعيين مشکلات عمده کشاورزى و تهيه و انتشار اطلاعات و آمارهاى مربوط .
۶ـ تهيه و تنظيم لوايح و پيشنهادات لازم به منظور تحقق اهداف و وظايف وزارتخانه، جهت طرح در هيات دولت .
7ـ نظارت بر فعاليتهاى موسسات و شرکتهاى دولتى وابسته به وزارتخانه و ايجاد هماهنگى هاى عملياتى و برنامهاى لازم
۸- انجام بررسيها و
اقدامات لازم در زمينه تهيه و توليد و توزيع انواع نهال و بذر متناسب با شرايط آب و هوايى و کشاورزى مناطق مختلف کشور و تعيين ضوابط مناسب .
۹-انجام تحقيقات
مربوط به آفات و بيماريها و محصولات کشاورزى و تعيين بهترين روش پيشگيرى و مبارزه با آنها .
۱۰ـ انجام تحقيقات و بررسيهاى حاصلخيزى خاک، شناسايى، طبقه بندى، مطالعات و اقدامات مربوط به حفظ و حمايت و تعيين بهره دهى اراضى کشاورزى .
۱۱ـ تمرکز و اداره امور مربوط به آموزش حرفه اى کشاورزى و بسط آن به منظور تربيت نيروى ماهر و متخصص مورد نياز بخش و اعلام نيازهاى آموزش کشاورزى به دانشگاهها و موسسات آموزش عالى کشور
۱۲ـ نشر و ترويج حاصل از بررسيها و تحقيقات و ارائه راهنماييها و آموزشهاى لازم به منظور آشنا ساختن اشخاص حقيقى و حقوقى که در امور کشاورزى فعاليت مينمايند با اصول و فنون جديد کشاورزى و ارتقاى دانش و آگاهيهاى حرفه اى کشاورزان و باغداران .
۱۳ـ انجام تحقيقات مشترک و تبادل نظر مستمر با دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقيقات کشور
۱۴ـ تامين و
توزيع نهاده هاى کشاورزى نظير کود، سم، بذر، نهال،ماشين آلات کشاورزىو... ارائه خدمات فنى مورد نياز کشاورزان و انجام عمليات بازرگانىمورد نياز
۱۵ـ توسعه مکانيزاسيون کشاورزى با توجه به خصوصيات ويژگيهاى اقليمى و فرهنگى مناطق مختلف و ارائه خدمات حمايتى و فنى مورد نياز
۱۶ـ اجراى قوانين و مقررات مربوط به
اصلاحات ارضى و رفع اشتباهات نشاى از واگذارى و حل اختلاف موجود در اين زمينه .
۱۷ـ اداره امور هياتهاى هفت نفره واگذارى زمين
۱۸ـ انجام
هرگونه مطالعه و اقدامات اجرايى و نظارتى به منظور استفاده بهينه از آب و خاک و بکار بردن تکنولوژى جديد در چارچوب اهداف و ماموريتهاى وزارتخانه .
۱۹ـ انجام عمليات و بررسيهاى مربوط به آب و خاک داخل مزرعه شامل قطعه بندى، تسطيح اراضى، اصلاح و مرمت شبکه هاى زهکشى سنتى، ايجاد شبکه هاى آبيارى، احداث راههاى بين مزارع، تامين پوشش انهار سنتى، کانالهاى آبرسانى و اصلاح سر دهنه هاى آبگير .
۲۰ـ افزايش راندمان آبيارى در مزرعه از طريق انتخاب و بکار گيرى صحيح طرحهاى بهبود و تغيير روشهاى آبيارى و فراهم آوردن امکانات لازم در اين موارد

۲۱- بررسى و انجام مطالعات لازم به منظور طراحى و اجراى طرحهاى کوچک توسعه منابع آب پس از کسب مجوز لازم از وزارت نيرو .
۲۲ـ انجام وظايف ناشى از اجراى قانون توزيع عادلانه آب و اصلاحات بعدى آن .
۲۳ـ تجهيز و نوسازى مزارع در اراضى سنتى و زيرسدها .
۲۴ـ يکپارچه سازى اراضى جهت سهولت در انجام عمليات کاشت، داشت، برداشت بمنظور استفاده مؤثر از منابع و نهاده هاى کشاورزى در سطح مزارع کشور
۲۵ـ انجام عمليات مبارزه با آفات و بيمارهاى عمومى و
قرنطينه گياهى و مشارکت در امر مبارزه با آفات و بيماريهاى همگانى و جلوگيرى از ورود و شيوع آفات و بيماريهاى قرنطينه اى گياهى و نظارت بر ورود و توزيع سموم آفات نباتى و بيماريهاى گياهى و مواد حشره کش و مبادرت به تهيه و توليد مواد مذکور
۲۶ـ بررسى، ايجاد و راه اندازى واحدهاى کشت و صنعت جديد در بخش کشاورزى
منطبق با نيازهاى کشور و در چهارچوب سياستها و برنامه هاى دولت بمنظور افزايش توليد و بهبود کيفى محصولات کشاورزى رأساً و يا با مشارکت بخش خصوصى و شبکه تعاونى روستايى و ارائه خدمات فنى و تخصص لازم در اين زمينه
۲۷ـ گسترش تعاونيهاى
روستايى و توليدى و ساير تشکلهاى توليدى و ارائه خدمات و حمايتهاى فنى، آموزشى،اعتبارى و بازرگانى به آنها و فراهم آوردن موجبات خودگردانى اينگونه تشکلها و اعمال نظارتهاى لازم
۲۸ـ تشويق سرمايه گذاريهاى غيردولتى در توسعه کشاورزى بصورت واحدهاى تجارى و اقتصادى و ارائه کمکهاى اعتبارى به توليدکنندگان خسارت ديده
۲۹ـ برنامه ريزى و اجراى برنامه هاى خريد و فروش محصولات کشاورزى بصورت تضمينى با استفاده از اعتبارات دولت
۳۰- فراهم آوردن تسهيلات لازم جهت صدور محصولات کشاورزى به خارج از کشور
۳۱ـ ايجاد نمايشگاههاى محصولات
کشاورزى در داخل و خارج کشور و يا شرکت در آنها .
۳۲ـ تنظيم بازار تنظيمات
کشاورزى از طريق ايجاد و توسعه بازارهاى مناسب براى خريد و فروش و بازاريابى اينگونه محصولات در داخل و خارج کشور و تقويت تعاونيهاى روستايى و توليدى در اين زمينه .

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی