آشنائي با مسئولين سازمان

 

 

آشنائی با مسئولين سازمان

   

رئیس سازمان

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

اکبر فتحی

34440800

34439828

fathi (at) eaj (dot) ir

 

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

مجید نجفی

34439350

34439350

Najafe (at) eaj (dot) ir

 

 

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

محمود اورنگی

34439117

34439738

Orangi (at) eaj (dot) ir

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

فیروز باقرزاده

34439508

34439664

Bagherzadeh(at) eaj (dot) ir

 

 

معاون بهبود تولیدات دامی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

حبیب شریفیان

34439935

34438625

g.h (at) eaj (dot) ir

 

 

معاون بهبود تولیدات گیاهی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

ایوب ایرانی فام

34435696

34439940

iranifam (at) eaj (dot) ir

مدیر امور اداری

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

مرتضی خیرفام

34494317

34445400

kherfam(at)eaj(dot)ir

 

مدیر امور رفاه و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

مجید صدیق

34494217

34445400

sadegh(at)eaj(dot)ir

 

مدیر امور مالی سازمان

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

ایرج احد زاده

34439117

34439738

ahadzadeh(at) eaj (dot) ir

 

مدیر حراست

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

غلامحسین هاشم پور

34494369

34438841

harasat (at) eaj (dot) ir


 

مدیر توسعه بازرگانی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

جواد زینالی مهر

34439800

34439940

zenali(at) eaj (dot) ir

 

 

مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

حسن ایمانی

34439932

34439940

Emani (at) eaj (dot) ir

 

 

 

 

مدیر هسته گزینش

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

محمد حسین خانزاده

34439804

34439940

Khzadeh (at) eaj (dot) ir

 

مدیر حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

شهرام یزدان کریمی

34447000

34439828

Yazdan (at) eaj (dot) ir

 

رئیس اداره روابط عمومی سازمان

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

میکائیل حاتمیان

4494169

Hatameyan (at) eaj (dot) ir

 

مدیر امور اراضی سازمان

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

قاسم جعفروند

34494180

--

Jvand (at) eaj (dot) ir

 

 

 

مدیر آب و خاك

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

کامران یوسفی

34438524

34439802

 

مدیر امور دام

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

اقدم

34494113

34439802

aghdam(at) eaj (dot) ir

 

مدیر امور طيور

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

جاويد بهروزين

34438524

34439802

behrozin (at) eaj (dot) ir

 

 

 

مدیر شيلات

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

محمد صمدزاده

34438524

34439802

sdamad(at) eaj (dot) ir

 

 

مدیر باغباني

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

علی رخ افروز

34438524

34439802

rokhafroz(at) eaj (dot) ir

 

 

مدیر زراعت

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

نادر زارع تالی

34494459

34439802

zareh(at) eaj (dot) ir

 

مدیر حفظ نباتات

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

محمود كيا

34438524

34439802

Kia(at) eaj (dot) ir

 

رئیس اداره آمار ، فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

مهدی زحمتکش

4494270

zahmatkish(at) eaj (dot) ir

 

رئیس اداره امور فرهنگی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

محمد علی رضایی

34494307

34439350

Rezaei(at) eaj (dot) ir

 

 

رئیس گروه نوسازی و تحول اداری

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

یوسف جعفری

34494390

34439940

Jafari(at) eaj (dot) ir

 

 

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

علی اکبر نژاد رضا

34439806

34439807

Nreza(at) eaj (dot) ir

 

 

مدیر صنایع کشاورزی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

ایاز برنو

34438705

34439832

Berno (at) eaj (dot) ir

 

 

مدیر امور سرمایه گذاری

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

نادر نقیلی

34494294

nagheli (at) eaj (dot) ir

 

رئیس اداره ایثارگران

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

 

4494226

 

 

رئیس اداره امور بازنشستگان و موظفین

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

جعفر آقازاده

4494324

aghazadeh(at) eaj (dot) ir

 

رئیس اداره رفاه و تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

وحید ستود

34494220

sotoud(at) eaj (dot) ir

 

رئیس اداره امور فن آوریهای مکانیزه کشاورزی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

محسن قهرمان نژاد

4494471

 

 

رئیس اداره آموزش عقیدتی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

حسین ساعی

34439677

34439582

saei(at) eaj (dot) ir

 

رئیس اداره خدمات و ساختمان

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

جواد غفاری

4494218

ghafari(at) eaj (dot) ir

 

رئیس دبیرخانه

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

قنبرزاده

4494150

Sheri(at) eaj (dot) ir

 

رئیس اداره نشر و رسانه

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

نادر سحابی

sahabi(at) eaj (dot) ir

 

رئیس اداره استخدام و کارگزینی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

عباس نجفی

34494326

 

anajafi(at) eaj (dot) ir

 

رئیس اداره مهندسی زراعی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

حسین پور

4494428

hossenpour(at) eaj (dot) ir

 

رئیس اداره جاری

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

فیضی

4494336

Faezi(at) eaj (dot) ir

 

رئیس اداره بررسی و نظارت بر طرح ها

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

نادر خیرالله خانی

Khani(at) eaj (dot) ir

 

رئیس اداره امور پیمان ها و قراردادها

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

احمد طهمورثی

4449065

4494228

 

 

 

رئیس اداره آموزش بهره برداران

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

علی اشرف رضایی الماسی

 

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان آذرشهر

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

حسنی

34229005

34223444

azarshahr(at) eaj (dot) ir

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان اسكو

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

آیت اله عبادپور

33222220

33223479

osku@eaj.ir

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان اهر

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

اسدی

44223671

44223673

ahar@eaj.ir

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان بستان آباد

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

علی صیادی

43333070

43332003

bostan@eaj.ir

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان شبستر

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

جعفر صادقي

42423026

42423020

shabestar@eaj.ir

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان تبريز

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

ناصر قره باغی

33305241

33301193

Tabriz@eaj.ir

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان سراب

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

ابراهيم فرقاني

43222828

43222829

sarab@eaj.ir

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان بناب

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

حسینعلی فتحی

37732831

37732811

bonab@eaj.ir

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان عجب شير

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

افشانی

37629504

37629505

 

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان كليبر

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

واله بایبوردی

44442177

44443918

kalybar@eaj.ir

 

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد كشاورزي شهرستان ویژه مراغه

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

محمد نریمانی

37273358

37273357

maragheh@eaj.ir

 

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان ویژه مرند

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

منوچهر رحمانی

42243053

42243052

marand@eaj.ir

 

سرپرست مدیریت جهاد كشاورزي شهرستان ملكان

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

حسن علیوند

37841055

37841054

malekan@eaj.ir

 

مدیرجهاد كشاورزي شهرستان ویژه ميانه

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

جلال رحیم زاده

52232812

52233882

meyaneh@eaj.ir

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان ورزقان

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

علي عليمحمدي

44552040

44552046

varzgan@eaj.ir

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان هریس

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

محمد پرتوی

43432801

43432072

haris@eaj.ir

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان جلفا

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

رضا عباسی

42052641

42052640

jolfa@eaj.ir

 

 
   

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان هشترود

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

مجید احمدی

52622561

52622298

8roud@eaj.ir

 

 

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان خدآفرین

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

رشید نظمی

44662090

44662147

 

 
   

سرپرست مدیریت جهاد كشاورزي شهرستان چاراویماق

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

ناصر نوروزی

52722500

52722215

Char@eaj.ir


 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان هوراند

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

احد طائری

52722500

52722215

Horand@eaj.ir

 
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی