سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی :: فرآيندها
 

 

 

فرآيندها

   
فرآيند توزيع سهميه كود شيميايي
فرآيند توسعه باغات (طرح طوبي)
فرآيند پرداخت اعتبارات هزينه اي
فرآبند پاسخگوئي
فرآيند توسعه آبزي پروري
فرآيند انجام عمليات شبكه هاي مراقبت و پيش آگاهي
شيوه نامه صدور مجوز و پروانه هاي دامداري و مرغداري
فرایند کنترل کیفی خوراک آبزیان
فرآیند نظارت و ساماندهی عرضه آبزیان
فرآیند طراحی و تنظیم جیره غذایی زنده
فرآیند برنامه ریزی و نظارت بر تولید آبزیان در آب های داخلی
فرآیند برنامه ریزی و نظارت بر طرح ها و پروژه های پیشنهادی
فرآیند ارائه الگوی کشت
فرآیند تنظیم موافقت نامه پروژه ها در مدیریت امور زراعت
فرایند توزیع بذور اصلاح شده گواهی شده
فرآیند خدمات بیمه ای محصولات زراعی
فرآیند واگذاری عاملیت کود
فرآیند بررسی و ارزیابی خسارت وارده به محصولات زراعی
فرایند اجرای مزارع آرمانی
فرآیند اجرای طرح های تجهیز و نوسازی اراضی
فرآینداجرای ساخت شبکه های فرعی 4و3 آبیاری
فرآیند تغذیه درختان میوه
فرآیند آمارگیری از نهالستان های دارای مجوز تولید
 
 
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی