درخواست وقت ملاقات حضوری
 

 

حقوق شهروندی

 

فیلم های آموزشی حقوق شهروندی
شیوه نامه گزارش اجراي حقوق شهروندي در نظام اداري
منشور حقوق شهروندی وزارت جهاد کشاورزی
بازخوانی حقوق شهروندی در نظام اداری

 

 

بازگشت

 

 
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی